Novetats

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS EMPRESARIALS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PÒLISSA DE CONVENIOBLIGACIONS I RESPONSABILITATS EMPRESARIALS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PÒLISSA DE CONVENI
La present circular informativa té com a objecte recordar les obligacions i responsabilitats que té l'empresa en relació als accidents de treball i malalties professionals dels treballadors, ja que l'incompliment de les normes que regulen la prevenció de riscos laborals pot donar lloc a responsabilitats administratives , civils i penals per a l'empresari.
La definició legal de ACCIDENT DE TREBALL comprèn tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència de la feina que executi per compte d'altri. Amb caràcter general, es presumeix que són constitutives d'accident de treball les lesions que pateixi el treballador durant el temps i en el lloc de la feina (el que inclou, per exemple, cardiopaties o problemes psiquiàtrics). Aquesta definició genèrica abasta, entre altres, els accidents a l'anar o al el tornar de el lloc de treball; els ocorreguts com a conseqüència de tasques que, diferents de les habituals, executi el treballador seguint ordres de l'empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de l'empresa o, per exemple, les malalties o lesions, patits amb anterioritat pel treballador, que s'agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident.
D'altra banda, es considera MALALTIA PROFESSIONAL la contreta a conseqüència de la feina per compte d'altri en les activitats que s'especifiquin en el quadre que s'aprovi per les disposicions de de Seguretat Social, i que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que en aquest quadre s'indiquin per a cada malaltia professional.
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995 estableix que els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, el que implica que l'empresari té el deure de protecció dels treballadors davant els riscos laborals i la obligació de garantir la seguretat i salut dels treballadors en tots els aspectes relacionats amb el treball.
 
Aquest deure exigeix ​​una ACCIÓ PERMANENT de seguiment de l'activitat preventiva per evitar els riscos o, si no és possible, minimitzar-los.
Les principals obligacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos són les següents:

  1. Elaborar un pla de prevenció de riscos laborals, avaluar els riscos i planificar l'activitat preventiva per eliminar o reduir i controlar els riscos.
  2. Adequar els equips de treball a la feina feta perquè garanteixi la seguretat i salut dels treballadors a l'utilitzar-los i proporcionar els equips de protecció individual adequats i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos.
  3. Informar els treballadors dels riscos per a la seva seguretat i salut i de les mesures de protecció i prevenció aplicades.
  4. Garantir que els treballadors reben la formació preventiva teòrica i pràctica, suficient i adequada, tant a l'ésser contractats, com quan es donin canvis en les funcions que exerceixi o en els equips de treball.
  5. Adoptar les mesures d'emergència necessàries (primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació, ...).
  6. En cas de risc greu i imminent l'empresari ha d'informar els treballadors i adoptar les mesures necessàries per interrompre el treball i abandonar el lloc de treball.
  7. Haurà de garantir als treballadors la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents a la feina.
  8. Haurà de garantir de manera específica la protecció dels treballadors que siguin especialment sensibles a determinats riscos per les seves característiques personals, situació de discapacitat, ... S'ha de tenir en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i adoptar les mesures preventives i de protecció necessàries.
  9.  L'avaluació de riscos ha de preveure la determinació de la naturalesa, el grau i durada de l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent a determinats agents, procediments o condicions de treball.
  10.  El cas de contractar nous treballadors, l'empresari amb caràcter previ a l'inici de l'activitat per part de l'treballador, ha de garantir la vigilància de la salut, informar els treballadors dels riscos a què estaran exposats, impartir la formació en matèria de prevenció de riscos laborals suficient i adequada a el lloc de treball i subministrar els equips de protecció individual necessaris.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, de Seguridad Social, civiles y/o penales por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

Les RESPONSABILITATS ADMINISTRATIVES inclouen les sancions imposades per la Inspecció de Treball com a conseqüència de la manca de mesures de seguretat, falta d'alta de l'treballador o cotització, ... els imports són els següents:

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ

IMPORT

LLEU

ENTRE 40 € Y 2.045 €

GREU

ENTRE 2.046 € Y 40.985 €

MOLT GREU

ENTRE 40.986 € Y 819.780 €

Així com la RESPONSABILITAT DIRECTA en l'abonament d'un recàrrec entre el 30 i el 50% de les prestacions que li poguessin correspondre a treballador com a conseqüència de l'accident de treball o malaltia professional o fins i tot l'abonament de la totalitat de la prestació en cas de falta d'alta (l'aLTA dEL TREBALLADOR SEMPRE HA dE SER PRÈVIA a l'INICI dE l'ACTIVITAT LABORAL, ja que si pateix un accident sense estar donat d'alta la prestació que li pogués correspondre l'haurà d'abonar l'empresa, a part d'altres responsabilitats civils i penals) per deutes de cotització o per falta de mesures de seguretat.
La RESPONSABILITAT CIVIL implica abonar una quantitat per reparar el dany causat.

La RESPONSABILITAT PENAL té com a finalitat castigar el responsable. És el denominat delicte de risc (no cal que s'hagi produït dany), quan l'empresa no facilita els mitjans necessaris perquè els treballadors desenvolupin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades de manera que posin així en perill greu la seva vida , salut i integritat física. Aquests delictes poden suposar penes de privació de llibertat. Si els delictes s'atribueixen a persones jurídiques, s'imposarà la pena als administradors o encarregats de l'servei.


En conclusió, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a totes les empreses a garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. Per tant, han de disposar d'una organització preventiva eficaç per evitar i reduir a l'màxim el risc de patir accidents de treball. La subscripció d'un concert amb un Servei de Prevenció Aliè acreditat per l'autoritat laboral és la millor manera de complir amb la llei. Així que totes les empreses que encara no tinguin concertat el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ho han de fer i aquelles que ja el tinguin han de actualitzar-lo (cal exigir als serveis de prevenció la contínua actualització i revisió) per evitar responsabilitats civils i penals en cas d'accident de treball, ja que tant l'Administració com els òrgans judicials fan totalment responsables a l'empresa dels accidents de treball perquè exigeixen el màxim de diligència per evitar tot dany previsible i prioritzen el deure de vigilància i control de l'empresari a una possible actitud no apropiada d'treballador. La càrrega de la prova sempre correspondrà a l'empresa, que haurà d'acreditar que s'han pres totes les mesures preventives necessàries.
En cas que sigui el treballador el que es nega a seguir les mesures preventives, cal amonestar-o sancionar-, per poder acreditar que l'empresa ha posat a disposició de l'treballador tots els mitjans per garantir-ne la seguretat i que ha estat ell el que ha actuat negligentment.

D'altra banda, alguns convenis col·lectius obliguen a les empreses a subscriure una pòlissa col·lectiva que cobreixi la indemnització per incapacitat permanent o mort de l'treballador derivats d'accident laboral. En el cas que l'empresa no tingui subscrit aquesta assegurança, haurà d'abonar la indemnització. Si tenen qualsevol dubte sobre aquest tipus d'assegurança, poden posar-se en contacte amb nosaltres.

Corporate Global Order S.L.P. - CIF : B-65.707.861 - Telèfons: +34 93 755 34 54 / 93 755 34 55 - Carrer Montserrat 23 pral. 1º - 08302 -  Mataró - Barcelona

 Correo electronic : info@cgoassessors.net 

Copyright 2017 - Tots Els Drets Reservats  - Política de cookies - Avís Legal

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com