Novetats

ACLARIMENT SOBRE L’OBLICACIÓ DE REGISTRE DE LA JORNADA DELS TREBALLADORS A TEMPS COMPLET

El passat 23 de març de 2017, el Tribunal Suprem va dictar una important sentència que concloïa que les empreses no estan obligades a registrar la jornada dels treballadors a temps complet, excepte en el cas de realització d'hores extraordinàries. Aquesta sentència anul·la sentències anteriors dictades per l'Audiència Nacional que sí establien l'obligació general de registre de jornada per a tots els treballadors.

Malgrat aquesta sentència del Tribunal Suprem, la Inspecció de Treball ha continuat reclamant aquest registre per a tots els treballadors i sancionant a aquelles empreses que no ho tenien. Per això, el criteri d'aquest despatx va ser el de seguir registrant la jornada de tots els treballadors fins que el Tribunal Suprem no dictés una altra sentència en el mateix sentit que creés jurisprudència.

Doncs bé, el 20 d'abril de 2017 el Tribunal Suprem ha dictat una nova sentència publicada recentment en la qual reitera que no existeix obligació de registrar la jornada dels treballadors a temps complet, excepte si realitzen hores extres, que sí han de registrar-se.

Per tant, aquesta Sentència crea jurisprudència i anul·la pronunciaments anteriors de l'Audiència Nacional que eren seguits per la Inspecció de Treball, en el sentit de reclamar el registre de jornada a tots els treballadors.

En conseqüència, entenem que la Inspecció de Treball ja no té base jurídica per reclamar el registre de jornada dels treballadors a temps complet que no realitzin hores extres.

Finalment, insistim en la importància de registrar diàriament la jornada de treball i lliurar, juntament amb la nòmina, un resum mensual als treballadors a temps parcial, havent de guardar l'empresa els registres diaris i resums durant quatre anys.

FORMA:

El registre de jornada ha de ser diari i incloure l'hora concreta d'entrada i sortida de cada treballador. Si és un model manual, ha d'estar signat diàriament pel treballador. Si és un model informàtic, es podrà requerir a l'empresa la impressió d'aquests registres. El registre ha de garantir la fiabilitat i invariabilidad de les jornades registrades.

No serveixen documents predeterminats, quadrants horaris genèrics de l'empresa ni emplenar el registre de forma anticipada. Les hores que han de ser registrades són les efectivament realitzades, per la qual cosa en situacions d'incapacitat temporal, vacances, permisos retribuïts,… no es realitzessin hores de treball que hagin de ser registrades (és recomanable indicar que aquest període correspon a I.T., vacances,…).

A final de mes, caldrà totalitzar les hores treballades per cada treballador i lliurar-li un resum desglossant les hores ordinàries, les hores extraordinàries i les hores complementàries treballades.

CONTROL:

La Inspecció de Treball està realitzant una campanya de control de la normativa sobre temps de treball i hores extraordinàries mitjançant visita als centres de treball. En aquestes visites inspectores es recapta informació sobre els següents elements:

  • Horari de funcionament de l'activitat de l'empresa
  • Plantilla, tipus de contractes, llocs de treball, torns, descansos,…
  • Realització d'hores extraordinàries
  • Comprovació de l'existència del registre de jornada al centre de treball i dels resums de jornada.

Poden realitzar-se entrevistes amb els treballadors per preguntar-los sobre l'horari de treball; si signen diàriament el registre de jornada i si l'empresa els lliura mensualment el resum de jornada; la realització d'hores extraordinàries i el seu abonament o no,…

També s'analitzaran els diferents conceptes retributius, per detectar conceptes no contemplats en el conveni (incentius, activitat, productivitat…) que puguin emmascarar la remuneració d'hores extraordinàries no computades ni declarades com a tals.

CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment en contractes a temps parcial, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, la qual cosa implica haver d'abonar la diferència de cotització entre la jornada declarada a temps parcial i la jornada a temps complet amb el 20% de recàrrec (com a màxim quatre anys ), l'abonament de les diferències salarials al treballador ( com a màxim un any) i la sanció per infracció greu per un import entre 626 i 6.250 €. En el cas dels treballadors a temps complet, si es detecta la realització d'hores extraordinàries no declarades ni abonades, s'imposaran les sancions corresponents i es procedirà a liquidar la cotització per la realització a aquestes hores extraordinàries.

A més de la sanció per part de la Inspecció de Treball, en el cas de no registrar diàriament la jornada de treball, els treballadors a temps parcial poden reclamar que realment estaven contractats a temps complet, ja que l'absència de registre implica automàticament la presumpció de jornada a temps complet, la qual cosa obligaria a l'Empresa a demostrar que no és així.

Adjuntem un model de registre de jornada i resum mensual en un sol formulari, que ha d'emplenar-se per duplicat per cada mes i treballador. A final de mes, hauran de sumar-se totes les hores treballades (detallant les hores ordinàries, extraordinàries i complementàries), haurà de lliurar-se un exemplar del registre i resum al treballador i l'altre exemplar signat pel treballador haurà de guardar-ho l'empresa durant quatre anys.

Si tenen qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb nosaltres.

Corporate Global Order, S.L.P.

Departament Laboral

Corporate Global Order S.L.P. - CIF : B-65.707.861 - Telèfons: +34 93 755 34 54 / 93 755 34 55 - Carrer Montserrat 23 pral. 1º - 08302 -  Mataró - Barcelona

 Correo electronic : info@cgoassessors.net 

Copyright 2017 - Tots Els Drets Reservats  - Política de cookies - Avís Legal

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com